សៅលិញ

បក្ស​សៅលីង​មាន​ទំហំ​ធំ​ណាស់​ហើយ​មាន​ចំនេះ​​ដឹង​ផ្នែក​​គម្ពីរ​ក្បាច់​គុណ ​បើ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​កម្ពីរ​ក្បាច់​គុណ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ពិភព​គុណ។ មាន​គម្ពីរ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​តម្កល់​ក្នុង​ កុដិ​បុរាណ​នៃ​បក្ស​សៅលិញ។

អំពី​បក្ស: សៅលិញ​កណ្ដាប់ដៃ, សៅលិញ​ដំបង, សៅលិញ​កាំបិត

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!

ថាង

The Tang Party has been waiting in the Tang Palace in Sichuan province for hundreds of generations. In the martial arts world, they have a reputation for producing and designing secret weapons, guns and ammunition.

អំពី​បក្ស: TC

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!

អឺម៉ី

The Emei Party lived on Mount Emei, formerly known as the Shi Chuan Party. Created by a woman who was formerly known as the Fist of Justice.

អំពី​បក្ស: Pin, Sword

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!

អ៊ូតាំង

នៅ​ក្នុង​ពិភព​គុណ អ៊ូ​តាំង​គឺ​ជា​ដែន​ដី​ជាទី​សក្ការះ​នៃ​លទ្ធិតាវ ហើយ​អ៊ូតាំង​​មាន​ឋានៈ​ស្មើគ្នា ជាមួយ​សៅលិញ​ដែល​​នៅ​លើ​ភ្នំ​សុង។ ដូច្នេះ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​ពិភព​គុណ​បាន​ល្បី​រន្ធឺ​ថា ខាង​ជើង​សោលិញ​ខាង​ត្បូង​អ៊ូតាំង

អំពី​បក្ស: អ៊ូ​តាំង​ដាវ, អ៊ូតាំង​ជក់

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!

គ្រួសារ​យ៉ាង

The Yang family mansion is the residence of Yang Ye, the hero of the Song who sacrificed his life for Against the Liao army.

អំពី​បក្ស: Yang Bow, Yang Spear

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!

ស្មូម

The Beggar Party is one of the largest and most prestigious parties in the world, Good party discipline.

អំពី​បក្ស: BC, BF

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!

ពិសទាំងប្រាំ

Miao is in a remote area with dangerous terrain, with all kinds of poisonous animals, and the locals are cruel...

អំពី​បក្ស: 5PW, 5PP

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!

ឃុន​លុន

The Khun Lun Party lives on the top of Khun Lun Mountain in the western part of the village, hundreds of yards away from Central and rarely visited. ..

អំពី​បក្ស: Kun Lun Sword

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!

ទេពអប្សររបាំ

During the Tang Dynasty, when the country was unstable, the people fell into disaster. In order to protect themselves, the people gathered in an alliance, created by women dancers.

អំពី​បក្ស: CYD, CYF

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!

ម៉ីង

The Ming religion was founded by a group of Persians from the Persians who came to China during the Tang Dynasty. And began to develop from then on.

អំពី​បក្ស: MC, MS, MB

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបក្ស!